ЦЕНАТА НА ЧОВЕШКАТА ДУША

„Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си?”

/Марк 8:36/.

 

ТОЙ ИМАШЕ ВСИЧКО

 

През 1995 година популярното списание „Ролинг стоун“ публикува историята на известен рок-певец от попгрупата „Нирвана“. Той имаше пари, има­ше известност, имаше всичко. Но той се самоу­би. И преди да сложи край на живота си, той на­писал писмо, в което се казвало: „Има едно огромно празно място в сърцето ми…” Той се нуж­даеше от Бога. Така че той умря без Бога. Това е поне което ние знаем.

Има един човек в Библията на име Соломон. И той беше най-богатият човек в световната история. Неговото богатство щеше да уплаши всички най- богати хора на света днес. Той имаше дворци и къ­щи, градини и плувни басейни. Той имаше всичко. Имаше 700 жени и 300 наложници! Пиеше най-хубавото вино и ядеше най-отбраните ястия. Всяко удоволствие на тази земя, което човек можела си представи, Соломон го имаше. И той правеше то­ва, което ти би искал да правиш, ако можеше да си го позволиш. Но този човек каза за своя живот:

„…суета на суетите – всичко е суета!” Той опита  и от религиите на света, но това не му помогна.

Повечето хора по света са религиозни. Но те не познават Христос. Те не Го познават като те­хен Господ и Спасител. Милиони хора търсят Бог чрез религията. Но не Го намират. А някои хора имат точно толкова религиозна опитност, която да не им позволява да познаят Христос.

ЗА ЧОВЕШКАТА ДУША

 

Днес ще ви говоря за човешката душа. Ти не можеш да я видиш. Не можеш да я достигнеш с хирургически скалпел. Но това не означава, че на­шите души не са реални. Има душа, която живее вътре в човека. В света днес имаме и огромно морално замърсяване. Светът е грозен и мръсен. Имаме боклука по телевизията. Имаме расови предрасъдъци, употреба на наркотици и липса на етика и морал в най-различни области от нашия живот. И човешката душа е била безмилостно пок­варена.

Много често ценим много по-високо рибата, отколкото хората. Ние се борим срещу замърся­ването на морето и небето и почвата. Наистина сме загрижени за хиляди неща в живота. Но как­во ще кажем за стойността на личността на чове­ка. За стойността на човешкия живот. Никой от нас не е сигурен, че ще доживее дори до сутрин­та. Ние оценяваме нашите тела, нашия разум. И прекарваме доста време да се грижим за тях. Бог също ги оценява. Но Бог също оценява и нашия дух, нашата душа!

Единственият начин, по който вие можете правилно да оцените вашия дух и душа, е от Божията гледна точка. Христос  каза: „…каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си?”/ Марк 8:36/. Господ казва, че една душа струва мно­го повече, отколкото всички съкровища по целия свят. Да предположим, че имаш всичкия петрол на света, всичкото злато, и всичкото сребро на земята – твоята ду­ша струва много повече от всичко това! Просто е невъзможно за нас да схванем колко богатства има по целия свят. И все пак твоята душа струва много повече, казва Господ Иисус Христос.

Ти можеш да спечелиш всичко в този свят и да се събудиш една сутрин и да откриеш, че си пропуснал най-важното. И няма да имаш възможност да си го върнеш. Ще бъ­де твърде късно. Какво бихме казали тога­ва за тебе? Мислил ли си някога по този въпрос? Знаеш, че ще умреш. Но твоят дух, твоята душа, които са създа­дени по Божия образ, те ще живеят завинаги.

Твоето тяло – това не си самият ти. Истинският ти – това е твоят дух, твоята ду­ша. Те струват много пове­че отколкото целият свят, събран заедно. Защо е тол­кова трагично да ги загубиш? Твоя­та душа е ценна, защото тя е вечна! Тялото има прек­расна структура. Но тялото е създа­дено от материя. Няма значение колко силно е, то ще умре. Още от момента, в който се раждаме ние започваме да уми­раме. Св. Писание ни казва, че веднъж е определено на  човеците да ум­рат. И нищо не може да се нап рави по този въпрос. Ние ще умрем. Но на кой път се намираме ние? Как стоим пред Бога?

Има нещо в човека, което е неуловимо от на­уката. Библията го нарича – дух, душа. И този дух е създаден по Божия образ. Твоето тяло не е съз­дадено по Божия образ. Когато те поглеждам, аз не виждам Божия образ в тебе. И когато ти гле­даш мен не виждаш Божия образ. Но когато гле­даш вътре в своя дух и душа, те са създадени по Божия образ. И това е тази част от тебе, която е вечна. Когато се извърши убийство, тялото уми­ра, но душата и духът живеят вечно.

Независимо дали в небето или в ада.

Ти вземаш решението:

КЪДЕ ЩЕ ПРЕКАРАШ ВЕЧНОСТТА

Понеже Господ Иисус Христос дойде на земята, умря на кръста и понесе нашите грехове, ние можем да живееш вечно. Можем да живеем в рая. Необходимо е да следваш Господа. Няма никога да отидеш в ада и ще имаш мир в сърцето си, ако следваш заповедите Му и Го слведваш. Ду­шата е същността на това, което ти представля­ваш. Твоят разум, твоите емоции, твоята воля, тво­ята личност намират израз чрез физическото ти тяло. Тялото е къщата. А душата е наемателят. Докато ние сме живи на земята, душата живее в тялото. Когато тялото умре, душата продължава да живее. Душата не може да се убие. Тя е създа­дена по Божия образ. Къде ще бъдеш ти след сто години? Къде ще бъдем физически ние след де­сет години?…

Има вечна съдба за всеки един от нас. И тя се определя от нашия избор, който правим тук на земята.

Учението на Библията е, че животът на душата се определя от едно тяло и от един човешки жи­вот. В Библията няма място за безкраен цикъл на прераждане, докато ние станем съвършени. И трайното истинско решение трябва да бъде нап­равено сега и тук на земята. Загубата на твоята душа ще бъде трагична.

Затова Бог те кани: ела при Иисус Христос днес! Той казва: „Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя“ Божията покана е за теб, за твоето семейство, за твоите приятели.

БОГ ТЕ ОБИЧА

Той знае всичко за тебе. Той знае за всички твои падения и грехове и въпреки това ти казва: „Аз те обичам. Ще ти простя.“ Ние идваме от различни кул­тури. Но Бог обича всички нас по същия начин. Доб­рата новина е, че днес където и да се намирате по света, Бог ви предлага вечен живот. Той ще проме­ни посоката на живота ви. Ще ви даде увереност, че когато умрете ще бъде­те на небето с Него!

На второ място, ду­шата е ценна понеже Бог се грижи за нея.

Поради Божията любов към твоята душа! Цялата Библия се отна­ся за въпросите на душата и нейното развитие.

Във Второто послание на св. ап. Петър се казва, че Бог е дълготърпелив с нас. Бил съм на много погребения и никога не съм виждал умрели­ят да е понесъл към гроба своите притежания. Той не може да вземе нищо. Неговият земен живот е свършен. Дори ако спечелиш целия свят, това ня­ма да ти донесе мир и щастие. Само Христос мо­же да го направи. Много по-важно от всяка загуба в днешния живот е това ти да не загубиш в бъде­щия! Библията учи и описва

 

АДЪТ КАТО УЖАСНО МЯСТО

Различни думи в Библията дават различни опи­сания на ада. Веднъж говорих с едни приятели. След разговора един от тях ме попита направо: „Защо ни говори тази вечер толкова за ада. Ние не вярваме в ада. Ние не се нуждаем от Христос. Само ни занимаваш с твоите църковни глупости и ни губиш времето.” Аз му ка­зах: „Може ли да ти задам един въпрос?“ Тогава му казах: „Да предположим, че имаш самолетен билет и искаш да летиш за Ню Йорк. Когато стиг­неш на летището ти казват, че има десет про­цента възможност за катастрофа, защото само­летът е неизправен. Ще се качиш ли на този са­молет? Ако съществува само десет процента да съществува ад, и ти си на път за там, би ли про­дължил?“

Някои от нас залагат на много по-малък про­цент от това. Да предположим, че има само пет процента такава възможност, или само три про­цента възможност да има ад. Помни, че душата ти е вечна. Където и да бъде, тя ще живее завина­ги. Добре ли е

ДА ЗАЛАГАШ ДУШАТА СИ?

Чувал съм историята на един италианец, който отишъл в Америка да спечели пари. Той бил жонгльор и то много добър. И спечелил много па­ри. Преди да си замине обратно в Италия, той превърнал тези пари в един едничък огромен ди­амант. Качил се на кораба, за да отплува за Ита­лия. Една вечер на палубата той видял.момче, ко­ето жонглирало с портокали. Тълпата се събрала наоколо и те аплодирали детето. Страстта му на артист се запалила.

И той казал: „чакайте малко, аз ще ви покажа какво е истинско жонглиране.“ Извадил от бага­жа си диаманта и го показал на зрителите. Ка­зал им, че това е цялото му богатство, което е събирал през всичките тези години. Казал им, че неговата работа е да бъде жонгльор и че е най- добрият. Затова желае пред всички да покаже истинското майсторство. Хвърлил диаманта ви­соко над главата си и сред силния вик на хора­та отново го хванал. След това го хвърлил още по-нависоко и… пак го хванал. Тълпата аплоди­рала все по-гръмко. Викали му да спре, да прес­тане. Но жонгльорът ги уверявал възторжено, че в тази работа той никога не може да сгреши. Затова решил да хвърли скъпоценния камък за последен път и то най-високо. Хората занемели в очакване. Но внезапно една вълна люшнала силно кораба. Той се наклонил неочаквано. Хо­рата виждали вече падащия диамант. Жонгльо­рът бил протегнал вече ръка. Но… диамантът паднал в океана. Всичко било загубено за един миг! Някои от вас взимат своите души, които струват много повече от целия свят и сякаш ис­кат да жонглират с тях безкрайно?! Христо умря за нас. И ти имаш глупостта да жонглираш с ду­шата си. Казваш си аз съм най-добрият. С мен не може да се случи. Не е необходимо да реша­вам за Христос днес. Може би по-късно. Знаеш, че Биб­лията казва: „Днес е спа­сителен ден…“ но от­лагаш ден след ден. Ти жонглираш с душата си. И душата ти сли­за надолу. Ти си мислиш, че всичко е наред, но корабът се заклаща… И ти губиш всичко! Струва ли си да го правиш?

Свещеното писание  казва, че ние можем да закоравим сърцата си. Библията казва: „Не закоравявайте сърцата си“  Всеки път, когато чуеш Евангелието и не предприемеш нещо, твоето сърце става все по-кораво. След време ти няма да можеш да чу­ваш гласа на Божия Дух. Защото ти не можеш да дойдеш при Христос, освен ако Духът не те подк­репя и не те кани да го направиш. Как е с вас? Какво направихте с вестта за Христос? Въвлече­ни ли сте в процес, в който душата потъва все по- надолу? Душата е ценна точно поради цената, ко­ято беше платена за нейното изкупление. Свещеното писание ни  казва, че сме изкупени не с тленни неща като сребро и злато. Цената е прескъпоценната кръв на Господ Иисус Христос, като Агнец пречист! Христос оти­де на кръста заради нас. Бог понесе Сам всички наши грехове. Той стана грешен за нас! Той ста­на нашият заместник. Той понесе нашия грях и на­шето осъждение. И сега Бог ти казва: „Аз ти про­щавам!” Бог казва: „Мога да те променя. Аз мога да ти гарантирам,че ще отидеш в небето.“ Когато дойдете при Бога,

БОГ ВИ ПРОМЕНЯ

Започваш да обичаш съседа си, хората от други раси и групи. Започваш да искаш да живееш и да работиш по Божия начин. Започваш да обичаш и да помагаш на бедните и нещастните. Бог има много служения, в които ти можеш да се вклю­чиш. Ние можем да правим това, което знаем и обичаме да правим. Но сме променени отвътре. Христос живее и ръководи Нашето сърце.

Днес Бог отново ти дава възможност да отст­раниш своята собствена смърт. Да преориенти­раш живота си. Някога спирал ли си, за да по­мислиш за себе си? Може би ходишв някоя църква? Може би си се причастявал? Аз съм взел моето за първи път на 14 години. Ходехме и на църква, но нещо ми липсваше. Аз не познавах Христос. Но познавах по-щастливи хора.Те познаваха Христос. Те се молеха. Те четяха Библиите си. Те се събираха заедно, за да общуват за Бог. Аз се чудех, защо в мен нямаше никакво желание да правя това. Отговорът е: Аз се нуждаех да бъда променен. И да бъда уверен, че Христос живее в сърцето ми.

БОГ ТИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ

да сториш точно това днес. Христос казва: „Какво печели човек, ако спечели целия свят, а загуби душата си?”Твоята безценна душа е най- ценното нещо, което ти притежваш. И тя струва повече от целия свят. Господ Иисус Христос те обича толкава много, че Той умря за теб. Така че ти да можеш да живееш пълноценно. В този живот и в бъдещия живот.

По време на Втората световна вой­на, в един концлагер, един затворник из­бягал. Но го хванали и го осъдили на смърт. Един свещеник, на име Колбе, се съгласил да умре на неговото място, за­щото човекът имал жена и много деца. Оцелялият затворник след войната оби­калял 50 години цяла Европа и Америка с едничкото послание: „Колбе умря вместо мене!“ Ние също трябва да обикаляме света с едничкото пос­лание: „Иисус Христос умря вместо мен!” И не само за мен, но и за теб и за цялото грешно човечество.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *